OKULUMUZ

Misyon - Vizyon

Misyonumuz

  Misyonumuz; insan hak ve özgürlüklerini vazgeçilmez gören, bireyin ve toplumun güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasını temel görev sayan, suça karşı halkla bütünleşerek, güvenli bir toplumsal yaşam oluşturan, çağın gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda personelini sürekli geliştiren, bilimsel kurumlarla ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapan, sürekli eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmektir. 

 Emniyet Teşkilatına güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip, yüksek verimlilik seviyesinde çalışan ve çalıştırabilen amir ve memur yetiştirmek, güvenlik ve adli bilimler alanında lisansüstü eğitim ve öğretim vermek, bir yükseköğretim kurumu olarak çağdaş ve bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda güvenlik hizmetinin gelişmesine ve kalkınmasına destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

 Polis Akademisi Başkanlığının amacı; bilimsel özerkliğe sahip, bünyesinde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, İç Güvenlik Fakültesi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Enstitüsü, Trafik Enstitüsü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokulları bulunan bir yükseköğretim kurumu olarak Emniyet Teşkilatı'nın memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak, Emniyet Teşkilatı Personelinin görevlerini ifaları esnasında ihtiyaç duyulan hizmetiçi eğitimleri düzenlemek ve bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmaktır.

Bu amaçlar yerine getirilirken:

  • Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.
  • Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

 

Vizyonumuz

   Vizyonumuz; mesleki mükemmelliği geliştirmek, ulusal ve uluslararası polis teşkilatları ve işbirliği içerisindeki kurumlarının operasyonel etkinliklerini arttırmak konusunda dünyadaki en önde gelen polis eğitim, öğretim ve geliştirme sistemi olmaktır.